Tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról

Tájékoztató a személyes adatok feldolgozásáról


I. Adatkezelő és adatalany, személyes adatok forrása

 

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a HomeGym s.r.o., IČO: 27708144, cím: Na Záhradách 3517/2A, 69002 Břeclav, ( továbbiakban HomeGym) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját a Homegym vásárlói és szolgáltatási iránt érdeklődő személyekkel kapcsolatosan (továbbiakban eggyüttesen “vásárlók”).

 

A Homegym tájékoztató a összhangban van az Európai Parlament és a Tanács 2016.április 27.-ei 2016/679 Rendeletében foglaltakkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról , és a 96/46/ES rendelet érvényességének megszünéséről, valamint összhangban van a 101/2000 törvénygyűtjeményben fogaltakkal,

 

A HomeGym az Általános Adatvédelmi Irányelv értelmében az vásárlóadatok kezelője, a vásárló az adatalany. A HomeGym az elsősorban a vásárlóktól kapott személyes adatokat dolgozza fel. Szükség esetén a HomeGym nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (gazdasági egységek nyilvántartásából, kereskedelmi nyilvántartásból, kereskedési nyilvántartásból, fizetésképtelenségi nyilvántartásból stb. ) származó személyes adatokat is feldolgozza.

 

II. A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

A HomeGym által feldolgozott személyes adatok kategóriái:

Az vásárló azonosító adatai és elérhetőségei, különösen név, vezetéknév, születési szám, azonosítószám, lakcím, számlaszám, postacím, email cím és telefonos kapcsolat.
Fényképek, audiovizuális felvételek, kulturális, vásárló társadalmi és gazdasági identitását igazoló elemek, mindig a vásárlónak nyújtott szolgáltatások tartalmát és terjedelmét tekintve.
Adatok a vásárlónak nyújtott szolgáltatásokról, telefonos kommunikációból szármázó adatok, e-mail kommunikáció, csevegés és SMS üzenetek adatai. Tranzakciós adatok a HomeGym és az vásárló között, vásárlói bankadatok.III. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

A HomeGym a vásárló személyes adatait az alábbi célokból és a következő okok miatt dolgozza fel:

Az adatfeldolgozás a HomeGym és vásárló közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint a megrendelő kérésére a szerződés megkötését megelőzően végrehajtott intézkedések végrehajtásához szükséges. A feldolgozás a HomeGymre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

A HomeGym különösen a szerződés megkötésénél megelőző és prudenciális kötelezettségekkel, valamint a törvényben meghatározott közigazgatási szervekre vonatkozó kötelezettségekkel rendelkezik. A feldolgozás a HomeGym jogos érdekeinek védelme érdekében nélkülözhetetlen. A HomeGym és az vásárló közötti szerződésben foglalt jogok gyakorlása a HomeGym jogos érdeke lehet. A kereskedelmi vagy egyéb értesítés a vásárlónak nyújtott szolgáltatással kapcsolatban szintén a HomeGym jogos érdeke lehet.

IV. A személyes adatok továbbításának jogi oka, az adatvisszatartás következményei

 

A fent említett személyes adatok biztosításaa és a HomeGym által történő feldolgozása törvényes követelmény, a vásárló köteles ezeket az információkat megadni. A fenti személyes adatok e célra történő feldolgozása nem igénylel beleegyezést a vásárló részéről.

 

Amennyiben a vásárló nem szolgáltatott személyes adatokat a szerződés megkötése előtt vagy annak ideje alatt, a vásárló nem azonosítható a HomeGym jogainak és kötelezettségeinek teljesítése céljából a szerződéskötést megelőzően, a HomeGym és az vásárló közötti szerződés megkötése és teljesítése céljából, ahogyan az e szerződésből és a törvényből eredő jogok és kötelezettségek megfelelő gyakorlása céljából sem.
Fotókat, audiovizuális jegyzeteket valamint a vásárló kulturális, gazdasági és társadalmi körülményeire vonatkozó személyes adatokat a vásárló akkor köteles biztosítani , ha a vásárló kérelme alapján a HomeGym által a vásárlónak nyújtott szolgáltatásokért az adatok feldolgozása szükségesnek bizonyul. Az ilyen adatok átadásának elmulasztása lehetetlenné tenné a szolgáltatás bizosítását a szükséges tartalomban és terjedelemben.
Az első e-mailes üzleti kérelem benyújtása előtt az vásárló jogosult kérni a HomeGym-et, hogy ne küldjön üzleti hirdetést a vásárlónak az info@bexamed.sk e-mail címen keresztül. Az üzleti hirdetményeket tartalmazó e-mail érkezése után az vásárló kifejezheti egyet nem értését azok további e-mail útján történő kézbesítésével.

 

V. Személyes adatok kedvezményezettjei

A HomeGym a vásárlók személyes adatait harmadik fél - például hatóság, természetes vagy jogi személy (különösen a könyvelési vagy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó személyek) a címzettek és más szervezetek, ügynökségek számára továbbíthatja.
A HomeGym tehát csak a személyes adatok feldolgozásának fent meghatározott céljából és a fent említett feldolgozási okok miatt szolgáltahat adatot az vásárló beleegyezése nélkül. A vásárló bármely személyes adatának bármely más, a fentiektől eltérő okból történő megadása csak a HomeGym vásárlója által adott hozzájárulás alapján lehetséges. Amennyiben a fentiekben említett céloktól eltérő célra kíván más személyes adatokat átadni más címzetteknek, és a fent említettektől eltérő okok miatt, a HomeGym csak a vásárló előzetes hozzájárulásával továbbíthat személyes adatot.

VI. A vásárló jogai

A vásárló a HomeGym-től hozzáférést kérhet a vásárlóhoz kapcsolódó személyes adatokhoz, azok javításához vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához és a feldolgozáshoz fűzött kifogásokhoz, ezáltal a HomeGym és a vásárló közötti szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása nem lehet korlátozva vagy nem kerülhet veszélybe. A vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet.


VII. Személyes adatok tárolása

A vásárló személyes adatai a HomeGym és az vásárló közötti szerződéses kapcsolat időtartama alatt és a szerződéses kapcsolat megszűnését követően a HomeGym jogos érdekeinek időtartama alatt lesznek tárolva. Egyéb esetekben a személyes adatok a konkrét jogszabályokkal összhangban, különösen az archiválásról szóló törvény által biztosított archiválási időtartamok alatt lesznek tárolva. A kezelő személyazonossága és elérhetősége megegyezik a fenti kezelőre vonatkozó információkkal.